Rozwój osobisty i zawodowyPraca i kariera

Staż w instytucjach UE

0

Staż w instytucjach Unii EuropejskiejUnia Europejska przykłada bardzo dużą wagę do rozwoju młodzieży w krajach członkowskich. Obejmuje to także dbanie o ich kariery zawodowe, które dobrze jest zacząć od takiego doświadczenia jak staż. UE wpadła na pomysł, aby pozwolić studentom i innym młodym ludziom podjąć się takiej pracy. Przyjrzymy się bliżej, jakie możliwości daje staż w instytucjach Unii Europejskiej.

Co ciekawe, co roku prawie 2 tysiące młodych ludzi odbywa staż w instytucjach UE, co daje im szansę na wymarzony start kariery zawodowej. Okres zatrudnienia na tych zasadach trwa zwykle kilka miesięcy, pracować zaś można w niemal wszystkich instancjach zarządzania UE. Możliwy jest nawet staż w Parlamencie Europejskim!

Dzięki odbyciu stażu młodzież może zobaczyć działanie Unii Europejskiej na własne oczy. Od działu, w którym się pracuje, zależy także zakres obowiązków, jaki będzie miał przed sobą przyszły pracownik. Mogą być to zadania dotyczące ochrony środowiska czy na przykład spraw komunikacji społecznej.

Aby dostać się na staż w tak prestiżowej instytucji, jak Unia Europejska, konieczne jest ukończenie uczelni wyższej. Jest to jeden z podstawowych wymogów, zaraz obok bardzo dobrej znajomości języków obcych oraz obywatelstwa jednego z krajów wspólnoty UE.

Każda z możliwych ofert pracy umożliwia zdobycie innych kompetencji i doświadczeń. Dlatego właśnie warto chociaż pokrótce zapoznać się z polami, na których działa dany dział administracji Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o poszczególne instytucje UE oferujące staż, będą to:

Parlament Europejski

Staż w Parlamencie EuropejskimJest to organ prawodawczy. Staż w Parlamencie Europejskim umożliwia wzięcie udziału w uchwalaniu budżetu oraz kontroli innych instytucji. Organ posiada pewne uprawnienia w sprawie wyboru składu innych organów UE. Parlament Europejski posiada też uprawnienia opiniodawcze, przez co często obowiązkiem innych instytucji jest konsultacja z Parlamentem. 

Rada Unii Europejskiej

Najważniejsze funkcje Rady Unii Europejskiej można zakwalifikować jako prawodawcze i budżetowe, które dzieli ze wspomnianym wcześniej Parlamentem Europejskim. W ramach swoich zadań wydaje akty, wzywa Komisję Europejską do określonych działań, tworzy budżet oraz zawiera umowy międzynarodowe. Bierze też udział w podejmowaniu decyzji w sprawach wspólnej polityki zagranicznej państw członkowskich Unii Europejskiej.

Komisja Europejska

Staż w Komisji EuropejskiejDo zadań Komisji Europejskiej należy opieka nad funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Polityka rolna, społeczna, gospodarcza, obronność, polityka międzynarodowa – to tylko kilka z najważniejszych kompetencji tego organu UE. Wszystkie akty prawne Unii Europejskiej także wychodzą od tej instytucji. Komisja Europejska nadzoruje dodatkowo rządy państw członkowskich pod względem przestrzegania ustaleń unijnych oraz negocjuje z krajami, które pragną kandydować do Unii Europejskiej. Przewodniczący Komisji Europejskiej jest oficjalnym szefem całej UE. 

Trybunał Sprawiedliwości

Zadaniami tego organu UE jest wydawanie opinii doradczych. Trybunał nie ma żadnych funkcji prawotwórczych. Trybunał Sprawiedliwości UE łączy w sobie funkcje wszystkich możliwych instancji sądów i trybunałów.

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Instytucja ta kontroluje rachunki wszystkich innych organów UE. Trybunał sprawdza wiarygodność dokumentów księgowych, a także zgodność z prawem i prawidłowość wszystkich transakcji dokonywanych wewnątrz Unii Europejskiej. Warto dodać, że instytucja ta ma prawo do kontroli poszczególnych zrzeszonych członków.

Komitet Regionów

Komisja Europejska oraz Rada Unii Europejskiej mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu Regionów, gdy sprawy bieżące UE dotyczą sytuacji regionów i społeczności lokalnych. Komitet może także przygotowywać opinie z własnej inicjatywy i wskazywać tematy, którymi powinna zająć się Unia Europejska. Instytucja ta działa według trzech podstawowych zasad: Pomocniczość, Bliskość i Partnerstwo.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Komitet Europejski - stażKomitet ten sprawuje trzy podstawowe funkcje. Przede wszystkim doradza pozostałym organom UE w kwestiach dotyczących swobodnego przepływu ludzi, osiedlania się, w kwestiach socjalnych, oświaty, zdrowia i prawach konsumenta, ochronie środowiska, rozwoju regionalnego, polityką zatrudnienia i tak dalej. Instytucja zachęca także obywateli wspólnoty, jaką jest Unia Europejska, do zaangażowania w działania wewnętrzne UE oraz stara się wzmocnić rolę społeczeństwa obywatelskiego w krajach członkowskich. 

Co więcej, powstały także oddzielne programy stażowe, które mają umożliwić młodzieży odbycie stażu w instytucjach UE. Pierwszym z nich jest NEPT, czyli praca w Komisji Europejskiej. National Experts on Professional Training Programme (NEPT) to staż organizowany dwa razy do roku. Trwa on od 3 do 5 miesięcy i przeznaczony jest dla pracowników administracji publicznej państw członkowskich. Proces kwalifikacji kandydatów z Polski nadzoruje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, do którego należy się zgłosić w przypadku chęci wzięcia udziału w stażu.

Drugi program to Junior Professionals in the EU Delegations, czyli w skrócie JPD. Celem tego programu jest umożliwienie młodym ekspertom z państw członkowskich UE zdobycie praktycznego doświadczenia na temat pracy organów Unii Europejskiej. Ciekawym aspektem tego stażu jest fakt, że Komisja Europejska wraz z ESDZ finansują koszty udziału w programie dwóch reprezentantów z każdego państwa członkowskiego UE. Czas programu to 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Stażyści będą zajmować się problematyką polityczną, kontaktami z mediami, polityką handlową, ekonomiczną oraz pomocą rozwojową.

Do listy należy dodać jeszcze krótkoterminowe staże w instytucjach europejskich. Organizowane są one dla nowo zatrudnionych pracowników administracji publicznej państw członkowskich UE przez ERASMUS. Trwa on tylko 8 dni i odbywa się 3 razy w roku. Praca umożliwia poszerzenie wiedzy z zakresu działania Unii Europejskiej oraz funkcjonowania danych organów wspólnoty. Program przewiduje konferencje, szkolenia, wycieczki oraz inne doświadczenia, które pozwalają na nawiązanie cennych kontaktów zawodowych. Kandydaturę na ten staż należy składać do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Unia Europejska zatrudnia tysiące osób ze wszystkich krajów członkowskich. Kontrolę nad tymi wszystkich pracownikami sprawuje Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO), który także organizuje omawiane przez nas staże. Staże oferowane są studentom, absolwentom uczelni wyższych oraz lingwistom, a obowiązki stażystów odpowiadają tym wykonywanym przez administratorów niższych stopni zaszeregowania. Na koniec należy jednak wspomnieć, że stażyści rekrutowani są bezpośrednio przez organy Unii, nie przez EPSO. Nie oszukujmy się, staż w Parlamencie Europejskim to start kariery, o jakim wielu może tylko pomarzyć!

Oceń post