FinanseFinanse osobisteZdrowie, medycyna i odżywianieInne

Ubezpieczenie zdrowotne

0

Aktualny ranking prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych:

SIGNAL IDUNA – „Moja Pełnia Zdrowia”

Wyjątkowo atrakcyjna cenowo oferta dostępna w 4 wariantach, najtańszy – „Srebrny” – kosztuje tylko 49 zł miesięcznie. W pakiecie bezpłatne konsultacje wielu lekarzy specjalistów, badania i zabiegi, ale także chirurgia 1 dnia. Poza tym ubezpieczone osoby mogą skorzystać z rehabilitacji, testów alergicznych i odczulania oraz leczenia stomatologicznego.

Medicover – „Standard”

Prywatne ubezpieczenie zdrowotnePakiet przygotowany z myślą o opiece dla całej rodziny. Opłata miesięczna za 1 osobę wynosi  51,30 zł, podczas gdy cena dla każdej kolejnej osoby dołączonej do ubezpieczenia jest coraz niższa. Pakiet gwarantuje dostęp do 7 najpopularniejszych specjalistów (niewielka dopłata do wizyty) i kilkudziesięciu badań laboratoryjnych oraz zabiegów ambulatoryjnych. Ważnym dodatkiem są szczepienia przeciwko grypie i opieka stomatologiczna.

InterRisk – „Antidotum Plus”

Ubezpieczenie zdrowotne, które obejmuje prowadzenie ciąży. To najtańsza oferta na polskim rynku dla kobiet spodziewających się dziecka, która nie przewiduje karencji na świadczenia medyczne. Miesięczny koszt to 65 zł (wariant Standard). Można poszerzyć ubezpieczenie o pomoc doraźną, a także pobyt w szpitalu. Niestety oferta nie obejmuje kosztów porodu.

Luxmed – „Plan opieki medycznej BRZOSKWINIA”

Pakiet dedykowany dzieciom już od 3 do 18 r.ż., który gwarantuje rozszerzoną opiekę podstawową i specjalistyczną już za niecałe 75 zł miesięczne. Abonament obejmuje profilaktykę (w tym szczepienia ochronne), diagnostykę i leczenie wielu schorzeń oraz, co warto podkreślić, szeroką ofertę usług stomatologicznych. Wizyty domowe realizowane po dodatkowej opłacie 40 zł za wizytę.

Enel-med – „Opal”

Koszt pakietu to 102 zł miesięcznie, ale w jego ramach można korzystać z konsultacji u 17 rodzajów lekarzy specjalistów i ponad 70 badań laboratoryjnych. Oferta stworzona pod kątem potrzeb seniorów (od 65 do 80 r.ż.). W ramach pakietu przewidziano także usługi pielęgniarskie i program profilaktyki zdrowotnej. Możliwe opcje dodatkowe to ubezpieczenie assistance i szpitalne.

ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne ZUS a ubezpieczenie prywatne

Podstawą systemu opieki zdrowotnej w Polsce jest ubezpieczenie zdrowotne ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), które opłacane jest za pomocą składek przekazywanych do NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia). Jednak to nie jedyna możliwość, każdy chętny może też zakupić prywatne ubezpieczenie medyczne w komercyjnej placówce opieki zdrowotnej lub towarzystwie ubezpieczeniowym. Poniżej szczegółowo opisujemy, jak działa i jakie zasady obowiązują standardowe ubezpieczenie zdrowotne ZUS oraz czym różnią się od niego ubezpieczenia prywatne. Z artykułu dowiesz się także, kiedy warto kupić dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, jak je wybrać i czy może ono w pełni zastąpić ubezpieczenie NFZ. Zachęcamy także do sprawdzenia aktualnego rankingu prywatnych ubezpieczeń zamieszczonego powyżej.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne NFZ

Co daje ubezpieczenie zdrowotne NFZ?

Ubezpieczenie zdrowotne NFZ zapewnia osobie ubezpieczonej dostęp do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Ogólnie mówiąc, dotyczy to zarówno usług, które służą ochronie i zachowaniu zdrowia, jak i leczenia rozmaitych chorób. Oznacza to, że dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu możemy korzystać z leczenia  ambulatoryjnego w placówkach medycznych (począwszy od konsultacji medycznych i profilaktycznych badań, aż po różnego typu zabiegi niewymagające hospitalizacji), leczenia szpitalnego oraz leczenia w uzdrowiskach. Osoba posiadająca ubezpieczenie zdrowotne ZUS nie zapłaci więc za żadne świadczenie udzielone w ramach publicznej opieki medycznej, gdyż koszty leczenia pokrywa NFZ. Z kolei NFZ dysponuje środkami wpłacanymi co miesiąc w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Kogo obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne?

Kogo obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce w ramach publicznej służby zdrowia może być obowiązkowe – a więc określone grupy osób muszą być ubezpieczone w NFZ albo dobrowolne – osoby, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem, mogą zgłosić się do niego samodzielnie. Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje: pracowników, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę lub umowę zlecenie, przedsiębiorców i rolników, emerytów i rencistów, uczniów i studentów, osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i przebywające na urlopie wychowawczym. Objęci nim są również żołnierze, policjanci, posłowie, senatorowie, sędziowie i wiele innych grup. Pełną listę zawiera art. 66 ust. 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a sam wykaz można znaleźć np. na stronie internetowej NFZ.

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny

Co ważne, ubezpieczeni w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego mogą być także członkowie rodziny osoby ubezpieczonej, którzy zostaną przez nią zgłoszeni do ZUS. Jeśli jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, a w Twojej rodzinie są osoby nieposiadające tytułu do ubezpieczenia, masz obowiązek dokonać zgłoszenia tych osób. Również w tym przypadku tylko ściśle sprecyzowane grupy osób mogą być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Po pierwsze możliwe jest ubezpieczenie zdrowotne dziecka – nie tylko własnego, ale też m.in. dziecka małżonka, dziecka adoptowanego czy wnuka. Są tu jednak pewne ograniczenia wiekowe. Ubezpieczenie zdrowotne może objąć dziecko tylko do ukończenia przez nie 18 r.ż. – jeśli nie kontynuuje ono nauki, do 26 r.ż. – jeśli nadal się uczy oraz bez ograniczeń wiekowych – jeśli  dziecko jest niepełnosprawne.

Oprócz dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić męża lub żonę oraz rodziców i dziadków, o ile pozostają w tym samym gospodarstwie domowym co osoba ubezpieczona. Pamiętaj jednak, że jeśli stracisz prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny również wygaśnie. Ubezpieczenie zdrowotne dziecka także podlega tym samym prawom, jednak tu sytuacja jest o tyle lepsza, że dziecko w wieku szkolnym może być także ubezpieczone przez szkołę. Z kolei ubezpieczenie zdrowotne studenta można uzyskać dzięki uczelni, która zgłasza osobę studiująca, nieposiadającą innego tytułu do ubezpieczenia. Poza tym dzieci do ukończenia 18 r.ż., nawet jeśli pozostają nieubezpieczone, i tak mają prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Kto i kiedy dokonuje zgłoszenia?

Obowiązek zgłoszenia osoby do ubezpieczenia spoczywa na płatniku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przykładowo w przypadku pracownika będzie nim pracodawca, w przypadku ucznia czy studenta – szkoła bądź uczelnia, a w przypadku osoby bezrobotnej – urząd pracy. Natomiast przedsiębiorcy mają obowiązek zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego samodzielnie. Płatnik składek w każdym przypadku ma na zgłoszenie 7 dni. Szczegóły dotyczące różnych form zatrudnienia i kwestii związanych z ubezpieczeniem opisaliśmy poniżej.

Warto jeszcze wspomnieć, że istnieje także wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli więc z jakiegoś powodu nie zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia, a jesteś do tego uprawniony i przykładowo trafiłeś do szpitala, możesz zostać zgłoszony do ubezpieczenia wstecznie. Dzięki temu nie będziesz wezwany do uregulowania rachunku za pobyt i leczenie w szpitalu. Wstecznego zgłoszenia można dokonać w ciągu 30 dni od skorzystania ze świadczeń medycznych lub 30 dni od otrzymania powiadomienia z NFZ o rozpoczęciu dochodzenia kosztów związanych z tymi świadczeniami.

Umowa o pracę oraz urlop bezpłatny a ubezpieczenie zdrowotne

Umowa o pracę oraz urlop bezpłatny a ubezpieczenie zdrowotneSkładka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru, płacona jest co miesiąc i jest niepodzielna. Osoby zatrudnione na umowę o pracę nie muszą się martwić o jej opłacenie ani o żadne formalności. Obowiązki z tym związane ciążą na płatniku składek, a więc to pracodawca powinien dokonać zgłoszenia swojego pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego. Również do niego należy comiesięczne obliczenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, a następnie jej potrącenie z dochodu pracownika i wpłacenie na konto ZUS. Ubezpieczenie zdrowotne pracownika wymaga także od pracodawcy przekazania deklaracji ZUS ZUA.

Uwaga! Urlop bezpłatny jest równoznaczny z zawieszeniem stosunku pracy, dlatego też w jego trakcie ubezpieczenie zdrowotne również nie obowiązuje (wygasa po 30 dniach od dnia rozpoczęcia urlopu bezpłatnego). W tym czasie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie są opłacane. Dlatego, aby osoba przebywająca na urlopie mogła korzystać z bezpłatnych świadczeń medycznych, powinna zostać zgłoszona do ubezpieczenia jako członek rodziny. Jeśli nie ma takiej możliwości, może wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne NFZ.

Umowa zlecenie a ubezpieczenie zdrowotne

Podobnie ma się sytuacja w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie. Co prawda to zleceniobiorca opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jednak za jej odprowadzenie odpowiada zleceniodawca. Czyli – kwota na uiszczenie składki pobierana jest przez zleceniodawcę z góry z wynagrodzenia brutto zleceniobiorcy i to zleceniodawca dokonuje przelewu na rachunek bankowy ZUS.

Umowa o dzieło a ubezpieczenie zdrowotne

Natomiast osoby, które pracują na umowę o dzieło nie mają tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli więc chcą mieć prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń w ramach publicznej służby zdrowia, mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia przez członka rodziny.  Mogą też zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i wtedy zaczyna ich obowiązywać składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Prowadzenie i zawieszenie działalności a ubezpieczenie zdrowotne

Jak już wspomnieliśmy, jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, to o wszelkie formalności musisz zadbać sam. Co prawda, zgłoszenie rozpoczęcia działalności polega jedynie na wypełnieniu druku CEIDG-1, a ZUS na jego podstawie sam zajmuje się zgłoszeniem przedsiębiorcy jako płatnika składek. Właściciel firmy ma jednak następnie obowiązek zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na odpowiednim formularzu (ZUS ZUA lub ZUS ZZA). Ma na to 7 dni od założenia biznesu. Pamiętaj, że opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne jest Twoim obowiązkiem, a jej wysokość to, jak w każdym innym przypadku,9% podstawy wymiaru. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne dla nowych przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z preferencyjnych stawek ubezpieczenia społecznego, jest taka sama (nie istnieje preferencyjna składka na ubezpieczenie zdrowotne). W przypadku osób opłacających jedynie swoje ubezpieczenie zdrowotne termin uiszczenia składki wynosi do 10. dnia następnego miesiąca (np. za styczeń do 10 lutego). Natomiast przedsiębiorcy, którzy zgłosili do ubezpieczenia np. pracownika, współpracownika czy zleceniobiorcę, maja czas do 15. dnia następnego miesiąca.

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej sytuacja jest analogiczna do urlopu bezpłatnego osoby pracującej na umowę o pracę. Ustaje w tym czasie obowiązek opłacania składek społecznych i zdrowotnych, a po 30 dniach od zawieszenia działalności firmy możliwość korzystania z publicznej służby zdrowia. Przedsiębiorca może jednak zostać ubezpieczony jako członek rodziny, jako zarejestrowany bezrobotny (po dokonaniu rejestracji w PUP) lub przejść na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne NFZ.

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe

Ubezpieczenie zdrowotne a choroboweTe 2 terminy bywają ze sobą mylone, dlatego wyjaśnijmy, na czym polega różnica. Jak wiemy, ubezpieczenie zdrowotne zapewnia nam dostęp do bezpłatnej publicznej opieki medycznej. Natomiast dzięki opłacaniu składek na ubezpieczenie chorobowe w razie zachorowania otrzymamy zasiłek chorobowy za czas, kiedy przebywamy na zwolnieniu lekarskim. Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, natomiast dla osób pracujących na umowę zlecenie oraz samozatrudnionych ubezpieczenie to jest dobrowolne. Trzeba jednak wiedzieć, że ubezpieczenie chorobowe zaczyna działać dopiero po 90 dniach od dokonania zgłoszenia do niego.

Ubezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia

Po utracie pracy czy w innych sytuacjach, które wiążą się z pozbawieniem tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (np. strata prawa do renty), jeszcze przez pewien czas (30 dni) można korzystać z publicznej opieki zdrowotnej. Jeśli w tym czasie nie zostaniemy zatrudnieni, warto pomyśleć o sposobie na to, by uzyskać ubezpieczenie zdrowotne bez pracy. Jeśli jednocześnie szukamy nowej pracy, najlepszym wyjściem będzie rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego przysługuje wszystkim zarejestrowanym, bez względu na to, czy dana osoba posiada prawo do otrzymania zasiłku. Dobrą wiadomością jest też to, że ubezpieczenie zdrowotne NFZ dla bezrobotnych zostaje uruchomione w momencie uzyskania statusu osoby bezrobotnej.

Natomiast osoby, które nie pracują, ale też nie dokonały rejestracji w urzędzie pracy, nie mogą liczyć na jakiekolwiek „ubezpieczenie dla niepracujących” – taki instrument pomocowy w Polsce nie istnieje. Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego niezarejestrowanego wiąże się więc, ponownie, z koniecznością skorzystania z pomocy ubezpieczonego członka rodziny lub zgłoszenia do dobrowolnego opłacania składek.

Skreślenie z listy bezrobotnych a ubezpieczenie zdrowotne

Co natomiast dzieje się w momencie utraty statusu osoby bezrobotnej? Otóż niezależnie od tego, dlaczego przestajemy widnieć w rejestrze osób bezrobotnych (dobrowolne wyrejestrowanie się czy wykreślenie z powodu np. niestawiania się na spotkania z doradcą PUP), nie skutkuje to natychmiastowym zakończeniem ubezpieczenia zdrowotnego. Otóż „działa” jeszcze przez 30 dni – tak samo jak w przypadku innych sytuacji, np. utraty pracy.

Wygaśniecie prawa do świadczeń

Pozytywną informacją jest więc to, że prawo do uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych obowiązuje od razu po dokonaniu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Powtórzmy też, że nawet jeśli utracisz tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, prawo do świadczeń opieki medycznej nie wygasa w trybie natychmiastowym. Jeszcze przez okres 30 dni od wygaśnięcia tytułu do ubezpieczenia możesz nieodpłatnie korzystać ze świadczeń publicznej opieki zdrowotnej. To samo dotyczy wszystkich członków rodziny, których zgłosiłeś do ubezpieczenia. Niektóre grupy są w jeszcze lepszej sytuacji, np. ubezpieczenie zdrowotne po studiach  trwa jeszcze przez 4 miesiące od zakończenia nauki.

Jak sprawdzić, czy mam ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne - jak sprawdzić czy posiadamy?Może się tak zdarzyć, że nie jesteśmy pewni, czy nadal posiadamy ubezpieczenie i nie wiemy,  jak sprawdzić ubezpieczenie zdrowotne. Można to zrobić za pomocą sytemu eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców). Dostęp do tej platformy mają lekarze i pielęgniarki, a służy on właśnie do sprawdzenia, czy dana osoba jest uprawniona do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Najprościej jest więc podać np. w rejestracji w przychodni swój nr PESEL i okazać dokument tożsamości (np. dowód osobisty, prawo jazdy czy paszport). W przypadku dzieci, które są w trakcie nauki szkolnej, należy przedstawić aktualną legitymację szkolną. Pracownik służby zdrowia przekaże nam informację na temat naszego statusu w eWUŚ.

Jeśli wolisz sprawdzić swoje prawo do korzystania z publicznej opieki medycznej samodzielnie, możesz skorzystać z serwisu ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta). Po uprzedniej rejestracji  w portalu, potrzebne informacje znajdziesz w zakładce „Prawo do świadczeń”. Równie dobrze można sprawdzić ubezpieczenie zdrowotne ZUS, jeśli posiadasz konto w serwisie PUE, sprawdzając zakładkę „Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym”.

Co zrobić, jeśli eWUŚ nie potwierdzi naszego prawa do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń medycznych? W takiej sytuacji można przedstawić lekarzowi czy innemu pracownikowi służby zdrowia odpowiedni dokument, np. zaświadczenie z firmy, w której pracujemy, legitymację emeryta czy rencisty lub aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli nie posiadamy tego typu dokumentu przy sobie, a chcemy skorzystać z jakiegoś świadczenia zdrowotnego, możemy złożyć stosowne oświadczenie potwierdzające, że mamy do tego prawo. Oczywiście w takim wypadku NFZ również sprawdzi, czy oświadczenie było zgodne z prawdą i może wezwać nas do uregulowania należności za udzielone świadczenie medyczne.

Czasem potrzebne może być także zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, np. studentom, kiedy starają się o stypendium socjalne. Takie zaświadczenie możemy uzyskać z ZUS, ubezpieczenie zdrowotne zostanie potwierdzone nie później niż 7 dni od daty wpływu wniosku do ZUS.  Wniosek US-7 można złożyć w ZUS osobiście, wysłać go pocztą albo za pośrednictwem profilu PUE.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne NFZ

Dla kogo dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Co zrobić w sytuacji, kiedy nie kwalifikujesz się do żadnej z przewidzianych grup, których dotyczy obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, ani nie może Cię do niego zgłosić żaden członek rodziny? Nie każdy może zarejestrować się jako bezrobotny, np. jeśli pracuje na umowę o dzieło. Jak zdobyć ubezpieczenie zdrowotne bez rejestracji w urzędzie pracy?  W takim wypadku  można skorzystać z drugiej opcji , czyli dobrowolnego zgłoszenia do ubezpieczenia. Warunkiem jest mieszkanie na terytorium Polski i opłacanie miesięcznej składki w wymaganej wysokości.

Jak się ubezpieczyć?

Jak się ubezpieczyć w NFZ?W jaki sposób można przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego? Należy zgłosić się do oddziału NFZ w swoim województwie i złożyć odpowiedni wniosek. Konieczne jest posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości oraz dokumentu, który potwierdzi ostatni okres ubezpieczenia (np. zaświadczenie o opłacaniu składek – od ostatniego pracodawcy, z urzędu pracy itp.). W NFZ należy podpisać 2 egzemplarze umowy zawartej na czas nieokreślony. Umowa może być w dowolnym momencie rozwiązana, wygasa także samoistnie w chwili, gdy ubezpieczony uzyska tytuł do ubezpieczenia obowiązkowego, np. zostanie zatrudniony na umowę o pracę.

Wizyta w NFZ to jednak nie koniec formalności. Po podpisaniu umowy trzeba udać się do miejscowego oddziału albo inspektoratu ZUS i tam zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, składając druk ZUS ZZA. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny dodatkowo konieczne jest złożenie druku ZUS ZCNA. Pamiętaj, że zgłoszenie do ubezpieczenia kolejnych osób nie ma wpływu na wysokość składki.

Dopiero teraz wyliczona zostanie wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Trzeba wiedzieć, że zmienia się ona co 3 miesiące i z reguły jej wysokość nieco wzrasta. Składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna zostać opłacona do  15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Należy też pamiętać o obowiązku comiesięcznego przekazywania do ZUS deklaracji rozliczeniowej na druku ZUS DRA.

Przerwa w ubezpieczeniu równa się kara finansowa

Bardzo duże znaczenie ma ciągłość ubezpieczenia zdrowotnego. Chęć przystąpienia do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego NFZ po kilkumiesięcznej lub dłuższej przerwie wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. I tak, osoby, które nie podlegały ubezpieczeniu, a więc nie opłacały składek na ubezpieczenie zdrowotne przez okres od 3 miesięcy do roku, muszą wnieść opłatę w wysokości 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli przerwa trwała więcej jak rok, opłata wzrasta do 50%, więcej jak 2 lata – do 100%, więcej jak 5 lat – do 150% i więcej jak 10 lat – do 200% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki. Żeby uzmysłowić sobie wysokość tych opłat, wystarczy powiedzieć, że już pierwszy próg oznacza kwotę w wysokości ponad 1 tys. zł. Tak wysokie kary wynikają z chęci wykluczenia przypadków ubezpieczania się tylko na czas np. przeprowadzenia jakiejś kosztownej operacji.

Co prawda, można wnioskować o odstąpienie NFZ od pobrania tejże opłaty lub rozłożenie jej na raty, jednak prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie tylko w szczególnych przypadkach. Dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w krótkim czasie po utracie tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia ZUS.

Ubezpieczenie zdrowotne – cena

Cena ubezpieczenia zdrowotnegoIle kosztuje ubezpieczenie zdrowotne? Cena, jak już wspomniano, zmienia się co kwartał, gdyż wynosi ona 9% wartości średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Żeby poznać jej dokładną aktualną stawkę, należy wejść na stronę internetową NFZ. Dla przykładu – w pierwszym kwartale 2019 r. składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi ponad 450 zł. Jeśli nie korzystamy zbyt często ze służby zdrowia, może się to wydać wygórowaną kwotą, jednak należy pamiętać, że jeśli konieczne będzie np. leczenie szpitalne, jego koszt z reguły wielokrotnie przewyższa tę kwotę.

Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, nie musimy decydować się na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne NFZ. Jednak w takim przypadku wszelkie ewentualnego koszty leczenia będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni. Nieszczęśliwy wypadek osobę nieubezpieczoną może kosztować nie tylko zdrowie, uregulowanie należności może ją także wpędzić w poważne kłopoty finansowe.

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą

Jeśli posiadasz ubezpieczenie zdrowotne w Polsce – obowiązkowe czy dobrowolne – możesz z niego skorzystać także wtedy, gdy przebywasz czasowo za granicą, np. podczas urlopu. W tym celu konieczne jest jedynie wyrobienie przed wyjazdem specjalnej karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Jest ona dokumentem potwierdzającym prawo do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń medycznych, ale uwaga, tylko na terenie Unii Europejskiej oraz krajów EFTA (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii). Posiadanie karty uprawnia nas do skorzystania z publicznej służby zdrowia danego kraju na tych samych zasadach co jego obywatele. Warto jednak pamiętać, że to co wchodzi w zakres ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, może nie kwalifikować się do bezpłatnych świadczeń w innym kraju Wspólnoty, dlatego za część usług medycznych i tak być może będziemy musieli zapłacić. Za wydanie karty odpowiada NFZ, a starać się o nią możemy, wysyłając wniosek do NFZ pocztą tradycyjną, mailem bądź faxem albo udając się do oddziału NFZ osobiście.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Abonament lub polisa

Prywatne ubezpieczenie medyczne, które realizowane jest w komercyjnych placówkach medycznych, stanowi zupełnie odrębny instrument służący zapewnieniu sobie ochrony zdrowia. Tego typu ubezpieczenie można wykupić na 2 zasadach. Pierwsza opcja to nabycie abonamentu medycznego w konkretnej placówce opieki zdrowotnej. Z tego sposobu często korzystają duże firmy, które kupują dla swoich pracowników tzw. ubezpieczenia grupowe. Jednak każdy może nabyć abonament dla siebie lub dla całej rodziny, kupując indywidualne ubezpieczenie zdrowotne. Abonament zawiera szereg usług medycznych, np. wizyty u lekarzy określonych specjalizacji , wybrane zabiegi ambulatoryjne i pielęgniarskie, podstawowe badania diagnostyczne, infolinię medyczną, wizyty domowe itp. Z reguły klient ma do wyboru kilka pakietów, od najbardziej „ubogiego” (najtańszego) do bardzo szerokiego i kompleksowego (najdroższego). Za ubezpieczenie zdrowotne indywidualne klient uiszcza opłatę co miesiąc, nawet jeśli nie skorzysta z żadnej usługi medycznej.

Drugim rozwiązaniem jest zakup polisy zdrowotnej w towarzystwie ubezpieczeniowym. Jeśli skorzystamy z określonych w umowie usług medycznych, ich koszty pokryje firma ubezpieczeniowa. Tak więc w sytuacji, gdy np. poddamy się leczeniu objętemu ubezpieczeniem, otrzymamy jednorazowy zwrot jego kosztów. Natomiast w przypadku, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, najczęściej możemy też dostać odszkodowanie z powodu jego następstw, a więc doznania uszczerbku na zdrowiu.

Zalety prywatnego ubezpieczenia medycznego

Prywatne ubezpieczenie - zaletyWiększość Polaków ocenia system działania publicznej opieki zdrowotnej niezbyt dobrze. Długi czas oczekiwania na wizytę, niedogodne godziny przyjęć, małe zaangażowanie lekarzy to najczęściej pojawiające się zarzuty pacjentów. Z kolei prywatne ubezpieczenie medyczne ma przede wszystkim tę przewagę nad ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ, że umożliwia dużo szybszy i łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów. W praktyce różnice są często ogromne. I tak, żeby móc skorzystać z pomocy np. laryngologa w ramach NFZ, trzeba najpierw zarejestrować się do lekarza pierwszego kontaktu, który podejmie decyzję, czy konsultacja u lekarza tej specjalności jest konieczna. Jeśli tak, wypisze skierowanie do lekarza specjalisty. Dopiero wtedy pacjent będzie mógł zarejestrować się na wizytę w wybranej placówce, która ma podpisany kontrakt z NFZ na świadczenia w tym zakresie. Niestety kolejki do specjalistów pracujących w ramach umowy z NFZ są często bardzo długie, w przypadku niektórych specjalności czekać trzeba nie kilka, a kilkanaście miesięcy. Pod tym względem umówienie się do wybranego specjalisty na podstawie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego jest znacznie prostsze. Do większości specjalistów nie potrzebujemy skierowania, możemy od razu umawiać się bezpośrednio do lekarza, który nas interesuje – bez pośrednictwa lekarza pierwszego kontaktu. Po drugie oczekiwanie na wizytę trwa z reguły nie więcej jak kilka dni. Jest to więc podwójna oszczędność czasu, dzięki której możemy rozwiązać nasz problem zdrowotny znacznie szybciej.

Kolejną zaletą prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego jest duże zróżnicowanie ofert i możliwość wybrania takiej, która jest najlepiej dopasowana do naszych potrzeb. Można więc wykupić zarówno bardzo kompleksowy pakiet, który zapewni nam szeroki zakres opieki medycznej, jak i węższy zestaw usług, koncentrujący się np. głównie na leczeniu ambulatoryjnym lub tylko na leczeniu szpitalnym. Można też zakupić plan medyczny dla dziecka w określonym wieku, który zapewni mu rozszerzoną opiekę podstawową i specjalistyczną. Osobne oferty kierowane są do mężczyzn, osobne do kobiet, a jeszcze inne do kobiet w ciąży, inne pakiety proponowane są sportowcom, a inne seniorom czy cukrzykom…

Plusem jest także to, że możemy wykupić abonament na ubezpieczenie zdrowotne, rozszerzając opiekę na bliskie osoby. W tym przypadku, w przeciwieństwie do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS, nie ma obostrzeń co do charakteru relacji między osobami wspólnie ubezpieczonymi. Przykładowo można ubezpieczyć się razem z partnerem, podczas gdy przepisy świadczeń medycznych w ramach NFZ jasno precyzują, że taka możliwość dotyczy tylko osób pozostających w związku małżeńskim. Z drugiej strony im więcej osób obejmie prywatne ubezpieczenie zdrowotne, tym jego koszt będzie wyższy, podczas gdy w przypadku ubezpieczenia NFZ wysokość składki nie zależy od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia jako członkowie rodziny.

Na koniec warto zauważyć, że prywatne placówki medyczne zatrudniają najczęściej wykwalifikowanych specjalistów, wyposażone są w nowoczesny sprzęt medyczny i przyjmują pacjentów w nowych, komfortowych pomieszczeniach. Umówienie się na wizytę jest łatwe i szybkie, można tego dokonać nie tylko osobiście czy przez telefon, ale też za pomocą specjalnego panelu online. Taki elektroniczny dostęp do osobistego konta pozwala pacjentowi nie tylko zarezerwować konsultację lekarską, ale też z reguły umożliwia sprawdzenie historii swoich wizyt, wyników badań czy nawet zadanie pytań lekarzowi na temat wizyty itp.

Jak wybrać prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce?

W ostatnich latach polski rynek prywatnych usług medycznych bardzo się rozwinął, dlatego obecnie mamy naprawdę duży wybór placówek oferujących ubezpieczenia zdrowotne. Prywatne firmy przedstawiają cały wachlarz ofert o różnym zakresie usług (niektóre są sprofilowane np. pod sportowców czy osoby starsze itp.) oraz o bardzo różnych cenach. Pojawia się więc pytanie, jak wybrać prywatne ubezpieczenie medyczne i czym się kierować, dokonując wyboru. Tak jak w przypadku wybierania usług innego typu, również tu najlepiej zacząć od zastanowienia się nad swoimi potrzebami. Najpierw pomyśl, z jakich usług chcesz w najbliższym czasie skorzystać albo jakie potencjalnie mogą być dla Ciebie przydatne. Sprawdź, co zawierają wybrane pakiety, zwracając uwagę nie tylko na rodzaj dostępnych lekarzy specjalistów, ale też na zakres gwarantowanych badań i innych usług medycznych. Następnie zastanów się, czy Twój stan zdrowia wymaga zapewnienia szerokiej opieki zdrowotnej, a może podstawowy pakiet świadczeń zdrowotnych póki co Ci wystarczy. Zwróć również uwagę na liczbę placówek medycznych i ich lokalizację. Jeśli dana firma umożliwia w nagłych przypadkach skorzystanie ze świadczeń w obcej placówce medycznej to kolejny duży plus. Ważnym aspektem jest też okres karencji, kiedy to nie obejmuje Cię pełna ochrona. Dotyczyć to może specjalistycznych usług medycznych czy prowadzenia ciąży.

Warto oczywiście przejrzeć oferty kilku firm i porównać pakiety o podobnym zakresie usług pod kątem ich ceny. Dobrym pomysłem jest także sprawdzenie, jak eksperci oceniają dane prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Ranking ofert, taki jak zamieściliśmy na samym początku artykułu, to świetne źródło informacji o możliwościach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Nasz ranking zawiera tylko najciekawsze propozycje, w których cena jest atrakcyjna w stosunku do oferowanego pakietu usług medycznych.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – cena

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne - cenaJak już wspomnieliśmy, im więcej usług zawiera pakiet w ramach abonamentu, tym więcej zapłacimy za prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Cena może się wahać od kilkudziesięciu do kilkuset złotych za miesiąc. Przy czym, choć można w niektórych placówkach wykupić ubezpieczenie prywatne na miesiąc, to najczęściej umowę zawiera się na okres 1 roku. Przy zakupie rocznego abonamentu uiszczenie całej opłaty z góry przynosi nieco oszczędności, podczas gdy rozłożenie płatności na raty obarczone jest doliczeniem pewnej kwoty.

Są też inne czynniki, które mają wpływ na to, ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Cena dla seniorów, którzy statystycznie częściej chorują niż młodsze osoby, jest standardowo wyższa niż np. dla młodzieży. Oczywiście znaczenie ma również to, ile osób obejmuje dane ubezpieczenie. Choć cena pakietu rodzinnego jest większa niż dla jednej osoby, to w ogólnym rozrachunku są one korzystne cenowo – ubezpieczenia kupione osobno dla każdego członka rodziny dałyby większą sumę.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zamiast NFZ?

Niektórzy zastanawiają się, czy prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce nie może w pełni zastąpić ubezpieczenia ZUS. Jeśli nie posiadamy tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego to wykupienie abonamentu w prywatnej placówce medycznej nie tylko zapewniłoby nam szybki dostęp do lekarzy wielu specjalności, ale też okazałoby się zwyczajnie tańsze. Biorąc pod uwagę, że dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne NFZ to koszt na miesiąc w okolicach 500 zł, w tej cenie możemy zakupić wręcz VIPowski abonament w prywatnej firmie medycznej. Rezygnacja z ubezpieczenia zdrowotnego ZUS i zakup prywatnego ubezpieczenia medycznego byłyby więc świetnym rozwiązaniem dla tych, których nie stać na ponoszenie tak wysokich comiesięcznych kosztów. Osoby te mogłyby zakupić jedynie podstawowy pakiet świadczeń medycznych i to za znacznie niższą cenę.

Niestety, nie jest tak kolorowo. Są sytuacje, w których ubezpieczenie zdrowotne prywatne nie wystarczy. Dotyczy to szczególnie tych najbardziej okrojonych pakietów świadczeń medycznych, jednak nawet i te bardzo kompleksowe nie obejmują wszystkich możliwych usług zdrowotnych. Pewne choroby wymagają wystawienia skierowania do specjalistycznej poradni czy do szpitala przez lekarza POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej), czyli lekarza pierwszego kontaktu czy też lekarza rodzinnego pracującego w ramach umowy z NFZ. Przykładem mogą być tak powszechne choroby nowotworowe – w przypadku ich leczenia konieczne jest wydanie karty diagnostyki i skierowania do onkologa, a to leży tylko w kompetencji lekarza POZ. Leczenie w sanatorium czy rehabilitacyjne, obowiązkowe nieodpłatne szczepienia dzieci to kolejne przykłady. Jeśli natomiast  wykupimy jedynie podstawowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które w ogóle nie obejmuje leczenia szpitalnego, każdy pobyt w szpitalu może nas słono kosztować.

Co w przypadku wykupienia polisy w towarzystwie ubezpieczeniowym? Tu również ochrona nie jest kompletna. Pewne sytuacje, które szczegółowo wymienione są w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia), nie są objęte ochroną. Należą do nich problemy zdrowotne, które są skutkiem celowego działania ubezpieczonego, np. jeśli będzie on próbował popełnić samobójstwo, ubezpieczyciel nie zwróci kosztów jego leczenia. Dotyczy to też mniej dramatycznych sytuacji, np. jeśli osoba ubezpieczona zatruje się alkoholem lub dozna uszczerbku na zdrowiu za sprawą środków odurzających, a nawet leków stosowanych niezgodnie z zaleceniami lekarza, wtedy wszelkie wnioski o zwrot kosztów leczenia zostaną odrzucone jako bezpodstawne. Oczywiście każda polisa ma w tym względzie własne regulacje, dlatego tak istotne jest dokładne zapoznanie się z obowiązującą dokumentacją. Pamiętajmy też, że umowy przewidują także okresy karencji na niektóre usługi medyczne. W tym czasie nie mamy prawa do korzystania z wybranych świadczeń, najczęściej tych najdroższych. Trzeba też mieć świadomość, że prywatne ubezpieczenie zdrowotne bardzo rzadko obejmuje koszty transportu karetką pogotowia.

Ubezpieczenie zdrowotne NFZ plus prywatny abonament

Jak widać prywatne ubezpieczenie medyczne nie powinno być traktowane jako zamiennik dla ubezpieczenia zdrowotnego ZUS, a raczej jako jego dopełnienie. Rozwiązanie najbardziej wygodne dla użytkownika to połączenie 2 rodzajów ubezpieczenia. Jeśli więc finanse Ci na to pozwalają, a jednocześnie od czasu do czasu korzystasz z pomocy lekarza specjalisty, wykonujesz kilka razy w roku badania itp., zastanów się nad inwestycją w dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Przemyślany zakup i wydanie za jednym razem większej kwoty może w rezultacie przynieść oszczędności. Jeśli bowiem pomimo posiadania ubezpieczenia zdrowotnego NFZ zdarza Ci się korzystać ze świadczeń w prywatnych gabinetach lekarskich (np. ze względu na długi czas oczekiwania do lekarza w ramach NFZ), to wiesz dobrze, że jednorazowa konsultacja u specjalisty to koszt minimum 150 zł. Wiele dodatkowych badań i dalsza diagnostyka to kolejne niemałe wydatki. Tańszą opcją okazuje się często jednorazowa inwestycja, jaką jest roczne prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Ranking ubezpieczeń, porównanie ofert oraz analiza potrzeb własnych i rodziny, to narzędzia, dzięki którym zakup abonamentu czy polisy może okazać się dobrym posunięciem i oszczędnością czasu i pieniędzy.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne za granicą

Jak pisaliśmy przy okazji ubezpieczenia zdrowotnego NFZ, podczas zagranicznego wyjazdu osoby objęte tym ubezpieczeniem mogą korzystać z publicznej opieki zdrowotnej danego kraju, o ile należy on do UE lub EFTA. Jednak ubezpieczenie zdrowotne ZUS nie pokrywa kosztów wszystkich świadczeń zdrowotnych, nie opłacimy z niego także kosztów transportu karetką pogotowia za granicą.

Jeśli wybierasz się w zagraniczną podróż i chcesz być w pełni zabezpieczony w sprawach zdrowia, pomyśl czy nie warto dokupić dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Również w tym przypadku oferta towarzystw ubezpieczeniowych jest bardzo zróżnicowana, jednak najczęściej dzięki polisie zagwarantujemy sobie pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia zarówno w przypadku nagłego zachorowania, jak wypadku. Polisa powinna pokryć wydatki poniesione na leczenie ambulatoryjne, szpitalne, zakup leków oraz transportu osoby poszkodowanej np. do szpitala. Kluczową rolę odgrywa tu suma gwarancyjna, która określa, do jakiej maksymalnie kwoty wydatków możemy liczyć na zwrot. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne za granicą to naprawdę rozsądny wydatek, gdyż musimy pamiętać, że leczenie w zagranicznym ośrodku jest często dużo droższe niż w Polsce.

Najlepsze ubezpieczenie zdrowotne w Polsce

Podsumowując, ubezpieczenie zdrowotne NFZ i prywatne ubezpieczenie medyczne nie stanowią alternatywy, należy je traktować jako uzupełniające się instrumenty kompleksowej opieki zdrowotnej. Jeśli nie obejmuje nas obowiązkowe ubezpieczenie, warto skorzystać z jednego ze sposobów na to, by jednak uzyskać do niego tytuł (np. poprzez zgłoszenie do ubezpieczenia jako członek rodziny czy rejestrację w PUP jako osoba bezrobotna). Jeśli to niemożliwe, najrozsądniejsze będzie dobrowolne zgłoszenie się do opłacania składek ZUS i to w krótkim czasie po utracie tytułu do ubezpieczenia, tak by nie musieć płacić dodatkowych, wysokich opłat.

Natomiast indywidualne ubezpieczenie zdrowotne wykupione w prywatnej firmie powinno być formą uzupełnienia publicznej opieki medycznej i podniesienia komfortu korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Koszt takiego „luksusu” nie musi mocno nadwyrężać naszego budżetu, należy tylko wybrać optymalną dla siebie i rodziny ofertę. Pomocny w tym będzie ekspercki ranking prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, który znajduje się na samej górze strony i jest regularnie aktualizowany.

Oceń post

Brak postów do wyświetlenia