FinanseFirma

Kredyt inwestycyjny

0

Znalezienie środków na start czy rozkręcenie własnego biznesu nie dla wszystkich jest prostą sprawą. Właśnie dlatego banki posiadają szeroką ofertę finansowania dla przedsiębiorców. W jej ramach oferowany jest m.in. kredyt inwestycyjny. Co to jest, czym się charakteryzuje, jak go dostać, kto może się o niego ubiegać oraz na co zwracać uwagę, szukając najlepszego kredytu inwestycyjnego? Te i inne wątpliwości rozwiejesz, czytając poniższy artykuł.

Co to jest kredyt inwestycyjny dla firm?

Kredyt inwestycyjny dla firmDefinicja kredytu inwestycyjnego jest dość prosta. Jest to dostępne w banku finansowanie dla przedsiębiorców, którzy chcą zrealizować konkretne działania i inwestycje, mające na celu rozwój i zwiększenie aktywów firmy. Taki produkt jest kredytem celowym – to znaczy, że przedsiębiorca będzie musiał wykazać, na co chce przeznaczyć kredyt inwestycyjny dla firmy, a kredytodawca będzie rozliczał go z realizacji danego celu.

Długofalowym celem kredytów inwestycyjnych jest więc poprawa budżetu firmy, możliwość oferowania lepszych usług, podniesienie pozycji danego przedsiębiorstwa na rynku itp. Przeznacza się je więc np. na zakup nieruchomości, sprzętu, maszyn czy środków transportu niezbędnych do funkcjonowania danego biznesu. Co więcej, takie zobowiązanie można spożytkować na zakup aktywów innego przedsiębiorstwa. Cel, na jaki chcemy spożytkować kredyty inwestycyjne dla firm, musi być skonkretyzowany we wniosku o takie finansowanie. Należy podkreślić, że kredytu inwestycyjnego nie można przeznaczyć np. na pensje dla pracowników czy inne niezbędne do samego funkcjonowania firmy działania. Jak wskazuje nazwa, kredyt na inwestycje to zobowiązanie zaciągane w celu rozwijania przedsiębiorstwa. 

Jak każde produkty kredytowe oferowane przez banki, tak i kredyty inwestycyjne dla firm należy zwrócić w określonym czasie wraz z odsetkami ustalonymi w umowie. Również w tym przypadku liczy się odpowiednia zdolność kredytowa, na podstawie której kredytodawca ocenia, czy klient będzie w stanie uregulować zobowiązanie zgodnie z warunkami umowy.

Kredyt inwestycyjny – warunki

Warunki kredytu inwestycyjnegoZastanawiasz się, jak pozyskać kredyt inwestycyjny dla firmy? Jego otrzymanie nie jest trudne – taki produkt ma w swojej ofercie większość polskich banków. Co więcej, dostępne są również specjalne kredyty inwestycyjne dla małych firm czy dla nowych przedsiębiorstw, uwzględniające potrzeby i możliwości finansowe wspomnianych biznesów.

Podstawą do uzyskania takiego kredytu jest odpowiednio wysoka zdolność kredytowa. W przypadku przedsiębiorstw składają się na nią:

 • miesięczny bilans przychodów i rozchodów firmy. Bank musi mieć wgląd w obroty firmy, by móc ocenić, czy przedsiębiorstwo to poradzi sobie ze spłatą zobowiązania w postaci comiesięcznej raty. Analogicznie jak przy przyznawaniu jakiegokolwiek kredytu dla klientów indywidualnych, kredytodawcy badają wysokość zarobków i wydatków – tutaj jednak w grę wchodzą finanse firmy;
 • branża, w jakiej działa przedsiębiorstwo. Ciężko wskazać tutaj jednoznacznie, które branże będą miały większy problem z uzyskaniem najlepszego kredytu inwestycyjnego dla przedsiębiorstw. Każdy bank ma bowiem inne kryteria, według których wystawiana jest ocena ryzyka klienta;
 • sposób rozliczania się z urzędem skarbowym,
 • wielkość i struktura firmy,
 • posiadane aktywa (majątek),
 • zaleganie z płatnościami na rzecz ZUS, US i innych kontrahentów – ich brak sprawia, że bank uzna naszą działalność za bardziej wiarygodną,
 • czas prowadzenia firmy,
 • źródła finansowania działalności gospodarczej.

Kredyt inwestycyjny dla firm - warunkiPonadto, przy ocenie zdolności kredytowej w przypadku kredytów inwestycyjnych, liczyć się będą również dane dotyczące samego właściciela biznesu. Kredytodawcy kładą nacisk również na historię kredytową oraz na inne posiadane zobowiązania. Zbudowanie pozytywnej historii kredytowej może być szczególnie trudne w przypadku starania się o kredyty inwestycyjne dla nowych firm, które nie dysponują jeszcze na tyle wysokim budżetem, by mieć na koncie wcześniejsze kredyty czy pożyczki. Prostym rozwiązaniem będzie więc w tym przypadku np. zakup czegoś na raty i terminowe ich spłacanie. Dzięki temu kredytodawca będzie miał sygnał, że jesteśmy sumiennymi dłużnikami i prędzej przyzna nam kredyt inwestycyjny dla firm.

Zdolność kredytową należy potwierdzić odpowiednimi, wymaganymi przez instytucję dokumentami. O tych najczęściej rozpatrywanych napiszemy więcej w dalszej części tekstu. Warto zaznaczyć, że banki mogą kierować się różnymi kryteriami przy ocenianiu zdolności kredytowej, co oznacza, że jeśli dostaniemy negatywną decyzję w jednej instytucji, możemy starać się o finansowanie w innej. Pamiętajmy jednak, że składanie zbyt dużej liczby wniosków również może zostać odczytane jako przejaw negatywnej zdolności kredytowej. Optymalną liczba banków, do których warto udać się w celu zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego dla firmy, to trzy.

Kredyt inwestycyjny – oprocentowanie i wkład własny

W większości przypadków, by móc dostać kredyt na inwestycje, musimy dysponować wkładem własnym w odpowiedniej wysokości. Pod tym pojęciem rozumie się własne nakłady finansowe, o których wygospodarowanie firma musi zadbać we własnym zakresie. Wysokość wkładu własnego przy kredycie inwestycyjnym dla przedsiębiorstw nie jest ustalona odgórnie, co więcej – nie jest to element obowiązkowy takiego finansowania. Najczęściej stosowany pułap to 20-30 proc. wartości inwestycji. To oznacza, że bank jest gotów pokryć ze swoich środków 80 lub 70 proc. planowanych wydatków. Są jednak instytucje, które zaoferują kredyt inwestycyjny dla firm na wartość 90 proc. inwestycji a nawet takie skłonne pokryć jej całość. 

Oprocentowanie i wkład własny - kredyt inwestycyjnyPonieważ zarówno kredyt inwestycyjny dla nowych firm, jak i taki „standardowy” często opiewa na wysokie kwoty (w wielu przypadkach górna granica nie jest określana), oznacza to, że wysokość wkładu własnego często może osiągać nawet siedmiocyfrowe sumy. Jeśli jeszcze nie dysponujemy taką gotówką, najlepszym kredytem inwestycyjnym będzie dla nas taki, który nie wymaga nakładów własnych środków. Zazwyczaj jednak są one droższe – w ten sposób banki rekompensują sobie ryzyko związane z udzielaniem bardzo wysokiego finansowania.

Równie duża dowolność co do kwoty, jaką możemy zaciągnąć w ramach kredytów inwestycyjnych dla firm, obowiązuje w przypadku okresu kredytowania. Na rynku istnieją bowiem zobowiązania krótkoterminowe (do roku), średnioterminowe (od roku do trzech lat) oraz długoterminowe (od trzech lat wzwyż). Maksymalny czas, na jaki można wziąć taki kredyt, to 20 lat. 

Tym, co jest jednak dla przedsiębiorców najważniejsze, są koszty kredytu inwestycyjnego. Oprocentowanie, prowizje, dodatkowe zabezpieczenia – to najważniejsze kwestie, z jakimi trzeba się liczyć przy wyborze konkretnej oferty. Jeśli chodzi o stawkę oprocentowania, to ta bardzo często ustalana jest indywidualnie, w oparciu o potrzeby danej firmy, a także o jej zdolność kredytową. Ponieważ kredyty inwestycyjne to zazwyczaj produkty długoterminowe, ich oprocentowanie jest zmienne i oparte na stawce WIBOR. W ten sposób banki zabezpieczają się na wypadek strat związanych ze zmianą stóp procentowych. Jeśli chcesz wiedzieć, gdzie dostaniesz najkorzystniejszy kredyt inwestycyjny, ranking tych produktów powinien pomóc Ci w podjęciu decyzji.

Oprocentowanie to jednak nie jedyne koszty, jakimi obarczone są kredyty inwestycyjne dla firm. Zaciągając je, musisz liczyć się także z wszelkiego rodzaju prowizjami – z tą za udzielenie finansowania na czele. Co prawda istnieją oferty pozbawione tego obowiązku, jednak zazwyczaj trzeba się liczy wtedy z wyższą marżą kredytu inwestycyjnego. Ta z kolei jest częścią składową oprocentowania, która odpowiada za zarobek banku za udzielenie nam finansowania. Innymi słowy, rezygnując z prowizji, instytucja podwyższa stawkę oprocentowania, by nie stracić na ofercie kredytu inwestycyjnego. Kalkulator kosztów takiego kredytu, który znajdziesz w internecie, to więc ważne narzędzie, z którego warto skorzystać przy kalkulowaniu najbardziej opłacalnej oferty.

Kredyt inwestycyjny - wkład własnyCzęsto stosowaną praktyką stosowaną przez banki m.in. przy udzielaniu kredytu inwestycyjnego dla nowych firm jest pobieranie dodatkowych opłat, m.in. za rozpatrzenie wniosku (którą często trzeba płacić nawet przy odmownej decyzji) oraz za uruchomienie kredytu. Warto więc przed podpisaniem umowy dokładnie się z nią zapoznać, a wątpliwości wyjaśniać na bieżąco z doradcą kredytowym – tym bardziej, że mowa tutaj o kosztach mogących przekroczyć tysiąc złotych. Poza tym, banki często wymagają ubezpieczenia kredytu inwestycyjnego dla firm, które również podnosi sumę spłat takiego długu. Co prawda można wówczas wynegocjować niższe oprocentowanie, jednak przy wysokiej polisie taki ruch nie zawsze będzie korzystny dla portfela firmy. Warto też zaznaczyć, że ubezpieczenie jest dobrowolne, a więc żadna instytucja nie może nas zmusić do podpisania umowy z takim zapisem.

Poza ubezpieczeniem, banki, udzielając kredytów inwestycyjnych, często wymagają innych form zabezpieczeń spłaty długu. Najczęściej są to:

 • poręczenie cywilne lub wekslowe,
 • weksel in blanco,
 • cesja wierzytelności,
 • pełnomocnictwo do rachunku bankowego,
 • blokada środków na koncie,
 • zastaw,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • hipoteka na nieruchomości.

Forma zabezpieczenia zależy od celu, na jaki zaciągamy dług. Jeśli decydujemy się na kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości – będzie nią hipoteka. Z kolei gdy mamy zamiar ze środków z kredytu kupić samochód lub inny pojazd – w grę będzie wchodzić zastaw lub przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Dokumenty niezbędne do otrzymania kredytu inwestycyjnego dla firm

Niezbędne dokumenty do otrzymania kredytu inwestycyjnego Podobnie jak w przypadku „prywatnych” kredytów dla klientów indywidualnych, tak w przypadku kredytów inwestycyjnych – dla małych firm czy dużych przedsiębiorstw – musimy spełnić pewne formalności i dostarczyć wymaganych przez bank dokumentów. Instytucje, mając w nie wgląd, mogą ocenić zdolność kredytową naszej działalności gospodarczej i na tej podstawie podjąć decyzję co do przyznania nam zobowiązania. Dobrze przygotowane dokumenty i jasne określenie celu to połowa sukcesu w otrzymaniu finansowania. W przypadku kredytu na inwestycje banki wymagają zazwyczaj:

 • biznesplanu – jest dla banku podstawą jeśli chodzi o udzielenie finansowania. To właśnie ten dokument ma udowodnić instytucji, że inwestycja jest opłacalna, a także że kredytodawca nie podejmie dużego ryzyka, udostępniając Ci dużą gotówkę;
 • dokumentów rejestrowych przedsiębiorstwa – te zależą od formy prawnej danej działalności gospodarczej. Mogą to być np. umowa spółki, odpis z KRS, zaświadczenie o numerze REGON, zaświadczenie o wpisie do CEIDG;
 • dokumentów finansowych – są one różne ze względu na sposób rozliczania się z urzędem skarbowym i formę opodatkowania. W ich ramach zazwyczaj wymaga się przedstawienia np. PIT-u, bilansu zysków i strat firmy lub zeznanie o wysokości uzyskanych przychodów;
 • innych dokumentów, które mogą różnić się w zależności od banku, w jakim wnioskujemy o kredyt inwestycyjny dla firm – np. wyciąg z konta przedsiębiorstwa;
 • wniosku o kredyt inwestycyjny – choć może się to wydawać oczywiste, warto podkreślić, że taki dokument można zdobyć – w zależności od banku – w placówce lub bankowości online. Pewne instytucje pozwalają również na złożenie takiego wniosku przez internet.

Niektóre banki, przy udzielaniu takiego finansowania, uzależniają liczbę formalności od tego, o jaką kwotę kredytu na inwestycje się ubiegamy. Im wyższa, tym więcej papierów trzeba będzie dostarczyć do instytucji. Inną wytyczną co do wymaganych dokumentów są obroty firmy. 

Zanim udasz się do wybranej placówki, upewnij się, że dana instytucja udziela kredytów inwestycyjnych dla firm działających w Twojej branży. Niektóre banki są skłonne finansować np. tylko działalność rolniczą. W wielu przypadkach ważny jest też czas funkcjonowania danego przedsiębiorstwa na rynku. Choć na rynku są instytucje gotowe na udzielenie kredytu inwestycyjnego dla nowych firm (nawet jeden dzień po założeniu działalności gospodarczej), to niektóre wymagają jej prowadzenia 6 miesięcy czy nawet rok. Niezbędną pomocą będzie tutaj doradca kredytowy, który ułatwi wybór instytucji odpowiedniej dla sytuacji i stażu Twojej firmy na rynku.

Kredyt inwestycyjny a obrotowy i linia kredytowa – czym się różnią?

Różnica między kredytem inwestycyjnym a obrotowymKredyt inwestycyjny to nie jedyny produkt dla przedsiębiorców, którzy chcą poprawić swoją kondycję finansową. Do wyboru mają także m.in. linię kredytową oraz kredyt obrotowy. Jakie są różnice między wymienionymi produktami oraz dla kogo są przeznaczone?

Wspomnieliśmy wcześniej, że kredyty inwestycyjne to pomoc finansowa, której celem jest pokrycie długofalowych potrzeb. Z kolei kredyty obrotowe przyznaje się po to, by uregulować bieżące wydatki przedsiębiorstwa – np. pensje dla pracowników, regulowanie umów z dostawcami. Inaczej rzecz ujmując, jeśli zależy nam na poprawie sytuacji biznesu w krótkiej perspektywie, powinniśmy zdecydować się na kredyt obrotowy. Z kolei jeśli chcemy sfinansować środki trwałe, wybierzmy kredyt inwestycyjny.

Porównanie tych rodzajów finansowań dla przedsiębiorców nie dotyczy jednak wyłącznie ich celu. Różnią się one także w kwestii kosztów oraz dostępności. Kredyty obrotowe – w przeciwieństwie do inwestycyjnych – zazwyczaj nie wymagają wpłaty wkładu własnego, a także udzielane są na krótsze okresy. I podczas gdy kredyt inwestycyjny mogą raczej wziąć zarówno nowe przedsiębiorstwa, jak i te z pewnym doświadczeniem, to kredyt obrotowy przeznaczony jest zawsze dla firm, które już od jakiegoś czasu funkcjonują na rynku – to, jak długo, ustalają konkretne banki. Z drugiej strony, w przypadku kredytów obrotowych, instytucje zazwyczaj nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń, co przy kredytach inwestycyjnych jest raczej regułą.

Jeśli zaś chodzi o linię kredytową, jest to kredyt odnawialny przyznawany w ramach rachunku bieżącego. Kredytobiorca ma w jego przypadku do wykorzystania pewien ustalany z bankiem limit, który zazwyczaj automatycznie się odnawia. 

Jak widzisz, wybór formy finansowania własnego biznesu musi być poprzedzony dokładną analizą i sprecyzowaniem celów, na jaki chcemy pozyskane środki wykorzystać. Można ułatwić sobie ten wybór, korzystając z kalkulatora kredytu inwestycyjnego. Dzięki temu narzędziu poznamy wysokość kosztów, jakie musielibyśmy ponieść, wybierając dany kredyt inwestycyjny dla firm. Kalkulator to jednak nie jedyny instrument, który warto poznać przed podjęciem decyzji. W internecie znajdziesz również aktualizowane na bieżąco ranking oraz porównywarkę takich produktów. Pamiętaj jednak, że wiele kwestii związanych z kredytami inwestycyjnymi dla firm ustalanych jest indywidualnie, a także w ramach negocjacji, i zależą od sytuacji Twojej firmy. Wszystkie dane i wyniki zawarte we wspomnianych narzędziach mają więc charakter poglądowy i mają służyć jedynie jako wskazówka. 

Oceń post

Brak postów do wyświetlenia