Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów / Juniorów

W roku szkolnym 2005/2006 po raz pierwszy odbyła się w Polsce Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów. Począwszy od pierwszej edycji konkursu uczestniczyć w nim mogli uczniowie gimnazjów, ale też szkół podstawowych. Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów jest następczynią Małej Olimpiady Matematycznej, z kolei od 2017 r. w związku z likwidacją gimnazjów jej nazwa zmieniona została na Olimpiadę Matematyczną Juniorów (OMJ), a udział w niej został ograniczony tylko do uczniów szkół podstawowych. Niezależnie od nazewnictwa, Olimpiada ta to po prostu ogólnopolskie zawody matematyczne, podczas których od uczestników wymagany jest bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności matematycznych. Zadania, które rozwiązują zawodnicy, obejmują  algebrę, teorię gier i liczb, kombinatorykę, planimetrię oraz stereometrię.

Cele organizatorów i korzyści uczestników

Celem Olimpiady jest promowanie matematyki i zachęcanie do zgłębiania jej tajników uczniów starszych klas szkoły podstawowej (a wcześniej gimnazjum), a z drugiej strony wyszukiwanie tych młodych osób, które są zainteresowane matematyką i przejawiają szczególne uzdolnienia matematyczne. Jeśli chodzi o uczniów, Olimpiada Matematyczna Juniorów (a wcześniej Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów) daje im możliwość dostania się do wybranych szkół średnich bez egzaminu – o ile zostaną finalistami lub laureatami konkursu. Ponadto uczestnictwo w rywalizacji na poziomie szkół podstawowych to także świetny sposób na przygotowanie się do udziału w ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej, która skierowana jest do uczniów szkół średnich, a jej finaliści i laureaci mają wolny wstęp na wiele uczelni wyższych w Polsce.

Etapy konkursu

Olimpiada Matematyczna Juniorów rozgrywa się w 3 etapach. W pierwszym etapie o zasięgu szkolnym chętne osoby przystępują do 2 odrębnych części kwalifikacji. W części korespondencyjnej kandydat powinien samodzielnie rozwiązać zadania konkursowe i dać je szkolnemu koordynatorowi, który następnie przekazuje je do Komitetu Okręgowego OMJ. Trzeba pamiętać, że w trakcie sprawdzania przesłanych prac, Komitet ocenia zastosowany tok rozumowania. Druga część pierwszego etapu konkursu ma formę sprawdzianu, który odbywa się w szkole danego ucznia. Uczestnik zawodów matematycznych otrzymuje 15 pytań testowych, na które musi samodzielnie odpowiedzieć w ciągu 75 minut. 1 pytanie składa się z 3 stwierdzeń, a uczeń musi wskazać, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe, przy czym może być tak, że wszystkie stwierdzenia w danym pytaniu są prawdziwe albo że wszystkie są fałszywe. 1 cały punkt zostaje przyznany w sytuacji, gdy wszystkie 3 przypadki z danego pytania rozstrzygnięte są poprawnie, a gdy dotyczy to 2 przypadków, uczestnik otrzymuje pół punktu. W innych sytuacjach odpowiedź oceniona jest na 0 punktów. Po zakończeniu sprawdzianu, punkty zdobyte zarówno w części korespondencyjnej, jak i testowej są dodawane i na ich podstawie zapada decyzja o  tym, czy dana osoba zostanie zakwalifikowana do następnego etapu. Udział w obu częściach pierwszego etapu nie jest więc obowiązkowy, jednak ważna jest liczba wszystkich zdobytych punktów i to na tle tego, jak w konkursie wypadli pozostali kandydaci.

Drugi etap Olimpiady ma zasięg wojewódzki i przebiega w tym samym dla całego kraju terminie, ale w wielu miejscach wyznaczonych przez Komitety Okręgowe. Natomiast trzeci etap ma zasięg ogólnopolski i odbywa się w miejscu i terminie podanym przez Komitet Główny. Podczas drugiego i trzeciego etapu Olimpiady Matematycznej Juniorów uczestnicy samodzielnie rozwiązują 5 zadań, na co mają maksymalnie 180 minut. Tu również ogromne znaczenie odgrywa sposób rozumowania, jaki został zastosowany przez danego uczestnika. Osoby, które uzyskają największą liczbę punktów, stają się laureatami Olimpiady. Ponadto otrzymują możliwość uczestniczenia w tygodniowym obozie naukowym i wystąpienia na Czesko-Polsko-Słowackich Zawodach Matematycznych Juniorów.

Osoby bardziej zainteresowane Olimpiadą Matematyczną Juniorów zapraszamy na oficjalną stronę internetową tej Olimpiady: omj.edu.pl.