Jak założyć Uczniowski Klub Sportowy po nowelizacji przepisów?

20 maja 2016 roku nastąpiła bardzo istotna zmiana dla wszystkich osób planujących założenie stowarzyszenia. Objęła ona również Uczniowskie Kluby Sportowe, czyli specyficzny rodzaj stowarzyszeń, które między innymi nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Wyjaśniamy, jak założyć UKS po nowelizacji przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

Najważniejsza zmiana: liczba założycieli

Przed nowelizacją wspomnianej Ustawy Uczniowski Klub Sportowy mogło założyć co najmniej 15 osób. Ten wymóg został ograniczony do 7 osób, ale – co bardzo ważne – założyciele muszą być dorośli i spełniać kilka innych warunków:
– Być obywatelami polskimi,
– Mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
– Nie być pozbawionymi praw publicznych;

Nie obowiązuje górna granica liczby założycieli. Ważne, aby było ich co najmniej siedmiu. Członkowie muszą wybrać spośród siebie komitet założycielski lub władze klubu, a także uchwalić statut.

Jakie informacje musi zawierać statut Uczniowskiego Klubu Sportowego?

Bardzo ważną zmianą wprowadzoną wraz z nowelizacją ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” jest możliwość zawarcia w statucie informacji o wynagradzaniu członków zarządu (jeśli takie wynagrodzenie jest przewidziane). Jednocześnie nadal w statucie nie można wskazywać, że UKS prowadzi działalność gospodarczą – taki zapis jest sprzeczny z orzecznictwem sądu, a więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Ponadto w statucie Uczniowskiego Klubu Sportowego trzeba zawrzeć takie informacje, jak:
– Nazwa klubu,
– Teren działania,
– Siedziba,
– Cele funkcjonowania klubu oraz sposoby ich realizacji,
– Sposób nabywania i utraty członkostwa w klubie,
– Prawa i obowiązki członków,
– Władze klubu, tryb ich wyboru, kompetencje władz oraz tryb uzupełniania składu,
– Metody reprezentowania klubu,
– Sposoby zaciągania zobowiązań majątkowych,
– Warunki ważności uchwał,
– Sposób pozyskiwania środków finansowych,
– Składki członkowskie,
– Zasady dokonywania zmian w statucie,
– Procedura rozwiązania klubu.

Wpis do ewidencji starosty

Uczniowskie Kluby Sportowe, choć są stowarzyszeniami, to nie mogą zostać wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie oznacza to jednak, że w ogóle się ich nie ewidencjonuje. Każdy nowoutworzony UKS podlega wpisowi do rejestru starosty właściwego ze względu na obszar działalności klubu.

Aby uzyskać taki wpis, należy złożyć wniosek wraz z:
– Statutem,
– Listą założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numery PESEL, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy,
– Informację o adresie siedziby klubu.

Starosta może również wymagać przedstawienia protokołu z zebrania założycielskiego oraz listy obecności z podpisami minimum siedmiu założycieli (warto o to dopytać przed złożeniem wniosku, by nie przeciągać procedury rejestracji).

Starosta ma 30 dni na dokonanie wpisu, o ile nie stwierdzi żadnych nieprawidłowości. Złożenie wniosku wiąże się z opłatą administracyjną w wysokości 10 złotych. Po wpisaniu UKS do ewidencji starostwa, klub automatycznie uzyskuje osobowość prawną. Wówczas należy dokonać wyboru komisji rewizyjnej i przesłać do starostwa (w ciągu najpóźniej 14 dni) protokół z walnego zebrania oraz odpisy podjętych uchwał. Na sam koniec nowy Uczniowski Klub Sportowy powinien uzyskać numer REGON, NIP oraz założyć konto bankowe.

Założenie Uczniowskiego Klubu Sportowego nie jest zatem specjalnie skomplikowane, a po nowelizacji ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” jest wręcz jeszcze łatwiejsze z uwagi na wymaganą mniejszą liczbę założycieli.