Kto może założyć Uczniowski Klub Sportowy i być jego członkiem?

Uczniowskie Kluby Sportowe mają na celu krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także rozwijanie młodych talentów, które w przyszłości mogą trafić do profesjonalnych klubów i krajowych reprezentacji. Pełnią więc bardzo odpowiedzialną rolę, również wychowawczą. Nie dziwi zatem, że działalność UKS-ów została ściśle uregulowana w ustawie „Prawo o stowarzyszeniach”. Znajdziemy w niej informacje m.in. o tym, kto może założyć Uczniowski Klub Sportowy i być jego członkiem. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Założyciele UKS

W jednym z naszych artykułów (czytaj więcej) wspominaliśmy już, że wraz z nowelizacją ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” zmniejszeniu uległa liczba wymaganych założycieli UKS. Obecnie wystarczy 7 osób, które muszą spełniać tylko kilka podstawowych kryteriów:
– Być pełnoletnie,
– Być obywatelami polskimi,
– Mieć pełną zdolność do czynności prawnych i nie być pozbawionymi praw publicznych.

Jeśli więc zbierze się grupa minimum 7 osób spełniających te wymagania, mogą one powołać Uczniowski Klub Sportowy zgodnie z obowiązującą procedurą. Jednocześnie warto zauważyć, że założyciele nie muszą być jedynymi członkami zarządu UKS-u.

Członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego

Ustawa nie mówi wprost, kto może być członkiem UKS. Sugeruje się jednak, że w szczególności takie prawo przysługuje:
– Uczniom,
– Rodzicom,
– Nauczycielom.

Ponieważ mamy tutaj do czynienia z podmiotem utworzonym w celu krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, nie ma wymagań odnośnie minimalnego wieku członków. Jednocześnie ustawa „Prawo o stowarzyszeniach” wskazuje, że małoletni członkowie UKS, w wieku od 16 do 18 lat, mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, a także należeć do zarządu klub – pomimo ograniczonej zdolności do czynności prawnych.

Od razu jednak wyjaśnijmy, że w przypadku, gdy w zarządzie UKS zasiadają osoby małoletnie, większość tego gremium muszą stanowić dorośli – w przeciwnym razie uchwały podejmowane przez zarząd będą nieważne.

Osoby małoletnie, które nie ukończyły 16. roku życia, mogą zostać członkami Uczniowskiego Klubu Sportowego jedynie za zgodą ustawowych przedstawicieli (np. rodziców), a zasady ich uczestnictwa w stowarzyszeniu określa statut. Należy przy tym pamiętać, że tacy członkowie nie mają prawa brać udziału w głosowaniach na walnych zgromadzeniach członków. Nie mogą również korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz UKS.

Warto pamiętać i stosować się do tych zasad, aby funkcjonowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego nie zostało podważone.