Finansowanie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego

Uczniowskie Kluby Sportowe to stowarzyszenia, której nie podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Co za tym idzie, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Istotnie ogranicza to możliwości pozyskiwania środków na bieżące funkcjonowanie UKS. Kluby mogą jednak finansować swoją działalność na wiele innych sposobów.

Podstawowe źródła przychodów Uczniowskich Klubów Sportowych

UKS-y, podobnie jak inne stowarzyszenia, mogą pozyskiwać środki na bieżącą działalność poprzez:
– Składki członkowskie,
– Darowizny,
– Spadki i zapisy,
– Dochody z majątku stowarzyszenia,
– Ofiarność publiczną.

Wykluczone jest natomiast realizowanie jakichkolwiek zadań, które mogłyby mieć znamiona działalności gospodarczej. Oznacza to, że UKS nie może np. wykonywać zlecenia na rzecz firmy czy choćby osoby fizycznej w zamian za wynagrodzenie.

Z tego też powodu wiele kontrowersji budzi temat sponsoringu. Część Uczniowskich Klubów Sportowych utrzymuje się z darowizn od przedsiębiorców, jednak w ramach wzajemności UKS-y np. prezentują na koszulkach młodych sportowców logotypy tych firm. W świetle obowiązujących przepisów jest to niezgodne z prawem i wymaga wpisania do statutu klubu informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej.

W tym momencie starosta podejmuje decyzję o wykreśleniu UKS-u z ewidencji, a klub musi zostać założony na nowo – tym razem w oparciu o przepisy dla stowarzyszeń sportowych prowadzących działalność gospodarczą (wiąże się z tym obowiązek wpisania do KRS).

UKS w chwili założenia nie musi mieć żadnego majątku

To znacząco odróżnia procedurę zakładania UKS-u od np. powoływania klubu sportowego wpisanego do KRS. Uczniowski Klub Sportowy nie musi mieć kapitału zakładowego, ponieważ przyjmuje się, że ten kapitał stanowią jego założyciele i członkowie.

Jak jeszcze UKS-y mogą pozyskiwać środki na działalność?

Większość UKS-ów działających w naszym kraju utrzymuje się ze składek członkowskich (informacja na temat ich wysokości oraz trybu pobierania musi zostać zawarta w statucie). Do tego dochodzą wszelkiego rodzaju darowizny – raz jeszcze podkreślmy, że UKS nie może oferować niczego w zamian.

Uczniowskie Kluby Sportowe często wnioskują też o dotacje ministerialne i samorządowe, granty (w tym unijne), organizują zbiórki publiczne. Niektóre UKS-y poszły o krok dalej i zyskały status Organizacji Pożytku Publicznego, co otwiera przed nimi drogę do otrzymywania środków z „1% podatku”.

Działalność odpłatna pożytku publicznego

Uczniowskie Kluby Sportowe mają prawo prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego bez obowiązku jej zgłaszania. Konieczne jest natomiast zawarcie odpowiednio zapisu w statucie. Czym jest taka forma działalności?

Działalność odpłatna pożytku publicznego to:
– Sprzedaż przedmiotów otrzymanych w ramach darowizny,
– Sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie m.in. rehabilitacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– Działalność prowadzona przez organizację pozarządową w ramach jej działań statutowych mieszczących się w sferze pożytku publicznego.

Uczniowskie Kluby Sportowe mają więc sporo możliwości pozyskiwania funduszy na bieżącą działalność, o ile pamiętają, by nie łamać obowiązujących przepisów, w szczególności nie robić niczego, co może mieć znamiona działalności gospodarczej. Niestety, prawo w tym zakresie jest mało precyzyjne i podlega licznym interpretacjom, z czego często wynikają problemy dla podmiotów prowadzących UKS-y.