Świadczenie „500+” – zasady przyznawania w 2022 r. 

Jeśli chcesz otrzymywać świadczenie „500+”, sprawdź, na jakich zasadach będzie ono przyznawane w 2022 r. W tym roku zmieniają się bowiem zasady dotyczące świadczenia wychowawczego. Dowiedz się, jakie zmiany zaszły i jakie są obowiązujące terminy.  

Kto przyjmuje wnioski i wypłaca „500+” w 2022 r.?  

Pierwsza zmiana dotyczy podmiotu obsługującego program „500+”. Wcześniej postępowaniem w sprawie udzielenia świadczenia oraz jego wypłatą zajmował się organ wykonawczy, czyli wójt, burmistrz albo prezydent miasta (organ właściwy ze względu na to, gdzie mieszka osoba ubiegająca się o otrzymanie świadczenia wychowawczego „500+”). Natomiast z początkiem 2022 r. zadania te będą realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). 

Ale uwaga! Zmiany te nie zostaną wprowadzone z dnia na dzień. W związku z tym gminy nadal będą wypłacać te świadczenia, które zostały wcześniej przyznane do dnia 31 maja 2022 r. Tak więc ci rodzice i opiekunowie prawni, którzy uzyskali pozytywną decyzję co do otrzymywania „500+” w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. od gminy, nie muszą nic robić.  

Wnioski do ZUS trzeba będzie składać dopiero na kolejny okres świadczeniowy, czyli na okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Wnioski na ten okres przyjmowane będą przez ZUS od dnia 1 lutego 2022 r. Z kolei jeśli dziecko urodzi się dopiero w 2022 r., konieczne będzie jednak wypełnienie wniosku o świadczenie „500+” i jego złożenie na okres świadczeniowy obejmujący czas do 31 maja 2022 r. 

Jak złożyć wniosek o „500+” w 2022 r.? 

Kolejna zmiana dotyczy formy składania wniosku o świadczenie wychowawcze „500+”. Od 2022 r. jedyną dostępną formą jest wnioskowanie przez Internet, przy czym wnioskodawcy mają do wyboru 3 metody: złożenie wniosku przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), bankowość elektroniczną w swoim banku oraz portal informacyjno-usługowy Emp@tia. 

Jakie są terminy wypłat „500+”? 

„500+” jest wypłacane co miesiąc w formie bezgotówkowej (na rachunek bankowy świadczeniobiorcy). Od tego, kiedy zostanie złożony wniosek, zależny jest termin wypłaty. Przyjęty schemat (od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.) wskazuje, że jeśli wniosek zostanie złożony: 

  • do 30 kwietnia 2022 r. – wypłata nastąpi do 30 czerwca 2022 r. 
  • od 1 do 31 maja 2022 r. – wypłata nastąpi do 31 lipca 2022 r. 
  • od 1 do 30 czerwca 2022 r. – wypłata nastąpi do 31 sierpnia 2022 r. 
  • od 1 do 31 lipca 2022 r. – wypłata nastąpi do 30 września 2022 r. 
  • od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – wypłata nastąpi do 31 października 2022 r. 

Kto może otrzymać „500+”? 

Świadczenie „500+” można otrzymać na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18 r.ż. Uzyskać je może rodzic lub opiekun faktyczny albo prawny, z którym dziecko mieszka i na którego utrzymaniu przebywa. 

Poza tym o to świadczenie wychowawcze na dane dziecko może wnioskować dyrektor domu pomocy społecznej, rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną czy też interwencyjny ośrodek preadopcyjny.  

Jaka jest kwota świadczenia? 

W 2022 r. kwota świadczenia wychowawczego pozostaje niezmieniona i wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko. Będzie ono niższe za dany miesiąc, jeśli dziecko w jego trakcie się urodzi lub też ukończy 18 lat. W takim przypadku wypłacone zostanie świadczenie w wysokości proporcjonalnej do dni, za które w tym miesiącu świadczenie przysługuje.