Projekt „Lekcja: Enter” – edukacja cyfrowa nauczycieli 

„Lekcja: Enter” to jeden z największych projektów z zakresu edukacji cyfrowej przygotowany z myślą o kształceniu nauczycieli i dyrektorów szkół w Polsce. Jaki był cel przedsięwzięcia, czego uczyli się jego uczestnicy oraz jakie korzyści płynęły z jego realizacji, wyjaśniamy w tym tekście. 

„Lekcja: Enter” – cele i zakres projektu 

Nauczyciele w czasie szkolenia TICProjekt „Lekcja: Enter” przygotowany został przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ i miał charakter bezpłatny. Uczestniczyć mogli w nim nauczyciele i nauczycielki oraz kadra kierownicza szkół – zarówno podstawowych jak i ponadpodstawowych.

Realizacja projektu miała na celu poprawę kompetencji w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (czyli TiK) osób tworzących kadry nauczycielskie szkół w Polsce. Po drugie chodziło o to, by zachęcić nauczycieli do wykorzystywania e-zasobów i urządzeń mobilnych podczas lekcji w większym stopniu i w bardziej kreatywny i praktyczny sposób.  

Inicjatywa „Lekcja: Enter” polegała na realizacji szkoleń, które miały pokazać uczestnikom, w jaki sposób prowadzić lekcje, aby przynosiły one lepsze rezultaty, m.in.: mocniej angażowały uczniów, wspierały ich twórcze i krytyczne myślenie czy uczyły pracy zespołowej. Podstawą takich lekcji miało być umożliwienie uczniom dokonywania własnych poszukiwań i doświadczeń przy wykorzystaniu łatwo dostępnych e-narzędzi, programów i aplikacji cyfrowych. 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ otrzymało grant na realizację tych celów. Projekt Szkoła Przyszłości objął 3 województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie i wielkopolskie. 

Co zyskali uczestnicy projektu? 

Udział w projekcie „Lekcja: Enter” niósł ze sobą wiele korzyści, z których najważniejsze to: 

  • nabycie umiejętności korzystania z różnego rodzaju e-zasobów, w tym: portali edukacyjnych, e-usług publicznych, cyfrowych materiałów oraz zasobów dydaktycznych – zarówno na urządzeniach desktopowych, jak i mobilnych, 
  • wykształcenie umiejętności wykorzystywania w celach edukacyjnych rozmaitego sprzętu i aplikacji oraz poznanie sposobów na to, by kreatywnie używać ich podczas realizacji lekcji, 
  • nauczenie się pracy metodą projektów uczniowskich oraz wykorzystywania kształcenia wyprzedzającego przy pomocy technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 
  • nauczenie się przygotowywania swoich własnych e-zasobów o charakterze edukacyjnym, 
  • sprawdzenie, jak można wykorzystywać najnowsze technologie w celu realizowania podstawy programowej, 
  • nauczenie się, jak w bezpieczny sposób nawigować w środowisku cyfrowym, jak legalnie wykorzystywać istniejące materiały zgodnie z prawem autorskim czy jak udostępniać samodzielnie opracowane materiały na odpowiednich licencjach, 
  • uczestniczenie w społeczności innowacyjnych i otwartych na nową wiedzę nauczycieli. 

Warto też wspomnieć o korzyściach, jakie dzięki uczestnictwu szkoły w projekcie „Lekcja: Enter” mogli odnieść jej uczniowie. Podniesione kompetencje nauczycieli w zakresie TIK powinny przekładać się na atrakcyjniejszą formułę lekcji, a to z kolei na lepsze przyswajanie wiedzy przez uczniów. Poza tym ciekawe zajęcia z nauczycielem zdecydowanie pomagają w budowaniu bliższych relacji na linii nauczyciel – uczniowie, a to korzyść dla całej szkoły. 

Zgłoszenia do udziału w projekcie 

Do udziału w projekcie „Lekcja: Enter” nauczyciel był zgłaszany przez swoją szkołę, a więc zgłoszenia nie mógł dokonać sam zainteresowany. Przedstawiciel placówki edukacyjnej musiał wysłać do Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ wymagane dokumenty. Następnie organizator szkoleń dokonywał rejestracji na platformie internetowej projektu „Lekcja: Enter” szkołę oraz członka kadry zarządzającej (osoba ta nie musiała uczestniczyć w szkoleniach, choć miała taką możliwość).  

Do tej osoby wysyłana była wiadomość e-mail zawierająca link aktywacyjny, który przekazywała ona nauczycielom zatrudnionym w szkole. W ten sposób uzyskiwali oni dostęp do platformy edukacyjnej i mogli rozpocząć ścieżkę edukacyjną projektu SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI.  

Jak wyglądała ścieżka edukacyjna projektu? 

Na początek konieczne było wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wstępnego testu kompetencji cyfrowych przez danego nauczyciela. W oparciu o jego wyniki uczestnik był przydzielany do grupy podstawowej albo zaawansowanej.  

Samo szkolenie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych obejmowało 32 godz. nauki stacjonarnej oraz 8 godz. nauki przez Internet. Z kolei nauczyciele informatyki odbywali 35 godz. szkolenia stacjonarnego i 5 godz. szkolenia online. Wyjątkiem był okres pandemii koronawirusa, kiedy to wszystkie zajęcia miały charakter szkoleń internetowych. 

Ale szkolenia to nie wszystko – uczestnicy projektu „Lekcja: Enter” mieli też do wykonania zadanie specjalne. Najpierw musieli opracować co najmniej 2 scenariusze lekcji dla swoich uczniów przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Innymi słowy ich zadaniem było zastosowanie zdobytej podczas szkoleń wiedzy w praktyce. Jeśli scenariusze zostały zaakceptowane przez trenera lokalnego, uczestnik projektu mógł przejść do kolejnego zadania, czyli przeprowadzenia na ich podstawie minimum 2 lekcji obserwowanych. 

Uczestnicy projektu otrzymywali zaświadczenia o ukończenia szkolenia spełniającego wymagania MEN, które wydane zostało przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ (warto dodać, że jest to akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli). 

Projekt „Lekcja: Enter” a zobowiązanie szkoły 

Co bardzo istotne, placówka, która wysłała zgłoszenie do udziału w projekcie „Lekcja: Enter”, zobowiązywała się tym samym do wdrożenia TIK podczas lekcji prowadzonych w szkole. Co to dokładnie oznaczało? Chodziło przykładowo o realizację lekcji otwartych, wykorzystywanie rozmaitych technologii informacyjnych i komunikacyjnych na co dzień w celach edukacyjnych oraz podejmowanie działań, które miały służyć dalszemu podnoszeniu kompetencji nauczycieli w tym zakresie.